Nguyễn Thị Phương Thảo – dịch

Nguồn: http://www.history.com/this-day-in-history/soviet-union-launches-sputnik-i

" /> 4/10/1957: LIÊN XÔ PHÓNG THÀNH CÔNG VỆ TINH SPUTNIK I - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân
09/11/2017 03:02:10 PM
Bài nghiên cứu