Nguyễn Thị Phương Thảo dịch

Nguồn: http://www.history.com/this-day-in-history/hood-enters-tennessee

" /> 1864: Trung tướng John Bell Hood tấn công Tennsessee - Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Duy Tân
12/12/2017 01:54:12 PM
Bài nghiên cứu